Seto Ohashi via Shiokaze dari Matsuyama ke Okayama, 7 Mei 2011