Rekoris : Welin Kusuma, ST, SE, S.Sos, SH, S.Kom, SS, S.AP, S.Stat, MT, M.SM, M.Kn, RFP-I, CPBD, CPPM, CFP® , Aff.WM, BKP, QWP™. 8 gelar S1, 3 gelar S2, 7